Reklamacije

Politika reklamacije

Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovete telefonom na broj 0677353000. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, kontaktirate na 0677353000.

Prodavac snosi odgovornost za eventualnu nesaobraznost kupljene robe ukoliko ista ne odgovara specifikaciji I nameni prodavca.

Imate pravo na vraćanje bilo koje robe koja vam ne odgovara u roku od 14 dana od dana preuzimanjapošiljke I to samo u slučaju kada proizvod nije upotrebljavan ili korišćen, odnosno ukoliko nije skinuta ili oštećena zaštitna nalepnica sa samog proizvoda. Trošak povraćaja u ovom slučaju snosi kupac.

Ukoliko je proizvod koji ste kupili neispravan, Srebrnara.rs ga može popraviti ili zameniti ili vam vratiti novac u skladu sa važećim zakonskim propisima, I na način kako je to zakonom definisano.

Obzirom na prirodu I dimenzije proizvoda, kao I materijala od kojeg su proizvodi izrađeni, gore pomenuta nesaobraznost ne podrazumeva fizičko, hemijsko Ili termičkooštećenje, ispadanje cirkona ili kamena, druga oštećenja nastala neadekvatnom upotrebom proizvoda, potapanjem proizvoda u kiselinama ili bazama,gubitak sjaja, kao I tamnjenje proizvoda usled alergije, lošeg održavanja, ili usled promena u organizmu osobe koja koristi proizvod, troškove otklanjanja nedostatka u ovim slučajevima snosi kupac.

S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo garantovati potpunu saglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na ekranu svog monitora.U takvim slučajevima reklamacija nije opravdana.

Pravo na povrat odnosno reklamaciju kupac gubi i u slučajevima neovlašćene dorade proizvoda ili zahvata na proizvodu od strane treće neovlašćene osobe.

Potrošač izjavljuje reklamaciju na nesaobraznost robe prodavcu.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je potrošač nabavio, opravka ili zamena mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za potrošača i uz njegovu saglasnost.

Sve troškove koji su neophodni da bi se roba saobrazila poručenim proizvodima a, naročito troškove rada, materijala, preuzimanja I isporuke, snosi prodavac.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost proizvoda neznatna.

Kupac ima pravo da raskine ugovor, ako ne može ostvariti pravo na popravku ili zamenu, odnosno ako prodavac nije izvršio popravku ili zamenu u roku ili ako prodavac nije izvršio popravku ili zamenu bez značajnih neugodnosti za potrošača.

Ako nesaobraznost nastane u roku od 6 meseci od dana prelaska rizika na potrošača, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti, potrošač ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a popravka je moguća uz izričitu saglasnost potrošača. Po isteku roka od 6 meseci nesaobraznost robe u trenutku prelaska rizika dokazuje potrošač.

Reklamaciju možete izjaviti u skladu sa važećim zakonskim propisima, na sledeće načine:

1. Telefonom na broj: 0677353000

2. Elektronskom poštom, na elektronsku (email) adresu prodavca: office@srebrnara.rs

3. Pisanim putema na adresu: Slađan Mladenović, Udarnička 4, 18000 Niš

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije sa izjašnjenjem o podnetoj reklamaciji I predlogom za njeno rešenje.

Prodavac je u obavezi da postupi u skladu sa predlogom za rešavanje reklamacije, samo ukoliko je prethodno kupac dao saglasnost. Kupac se mora izjasniti u najkraćem mogućem roku od dana prijema predloga za rešavanje reklamacije, a kako bi prodavac mogao da reši reklamaciju u zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Reklamacioni list možete preuzeti

 

Po prijemu robe Srebrnara.rs će vratiti celokupan iznos novca ili će zameniti oštećeni proizvod.

Reklamacije koje se šalju paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovane u kartonsku ambalažu. Sve reklamacije koje su neprikladno zapakovane i kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećena prilikom transporta neće biti preuzete nego će biti vraćene pošiljaocu.

Reklamacije
Polja obeležena sa * su obavezna.

Pročitao/la sam politika privatnosti.